• (+420) 703 128 754

A.

Všeobecné obchodní podmínky

pro provozování relaxačního přístroje Kristall Sparkler

 

Článek I.

Vymezení pojmů:

Poskytovatel: Institut vzdělávání a osvěty s.r.o., se sídlem: U skládky 1695/ 4, 190 00 Praha – 9. IČO: 02567211, neplátci DPH

Zákazník: Fyzická osoba, která v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) využije anebo projeví zájem využít relaxace pomocí relaxačního přístroje Kristall Sparkler.

Relaxační přístroj Kristall Sparkler (dále též jen přístroj): je zařízení založené na bázi vysokovibračního programování krystalů, které jsou doplněné systémy bioenergetického působení efektu sladění aktivátorů stimulujících všechny lidské smysly, včetně speciálně vybraných zvukových frekvencí a energeticky upravených objektů založených na specifické geometrii.

 

Článek II.

Rozsah nabízených služeb

 

 1. Relaxace pomocí přístroje Kristall Sparkler, je poskytována fyzickým osobám v rozsahu a způsobem určeným Poskytovatelem při splnění podmínek těchto VOP.
 2. Přístroj je zkonstruován, jako aktivátor všech složek v lidském těle, jehož cílem je dosažení maximálního harmonizujícího efektu na uživatele. V žádném případě však nenahrazuje lékařskou péči!
 3. Zákazník je povinen se řídit pokyny a poučením obsluhy a přístroj použít jen se souhlasem obsluhy v její přítomnosti.
 4. Při neuposlechnutí pokynů obsluhy při relaxaci může být tato okamžitě bez náhrady ukončena a Zákazník vykázán z provozovny.

 

Článek III.

Platební podmínky a způsob úhrady, rezervace

 1. Relaxace pomocí přístroje je placená služba, která není a nemůže být hrazena z žádného druhu pojištění, zejména ne ze zákonného zdravotního pojištění.
 2. Cena za jednu relaxaci na přístroji je uvedena v aktuálním ceníku, který je přístupný na webových stránkách www.vzdelavani-osveta.eu, v provozovně, kde je přístroj umístěn a dále i v objednávkovém formuláři.
 3. Platba je prováděna na základě elektronické objednávky bankovním převodem na účet 5470213329/0800, anebo platební bránou, ve výjimečných případech hotově, popřípadě dárkovým poukazem. Při převodu z účtu na účet je třeba uvést variabilní symbol, který je shodný s číslem rezervace.
 4. Rezervace relaxace se provádí elektronickou formou do elektronického rezervačního systému, dostupného na www.vzdelavani-osveta.eu. Pro rezervaci je třeba, aby se Zákazník nejdříve zaregistroval. Zaregistrovaný Zákazník provádí objednávku relaxace dle pokynů rezervačního formuláře.
 5. Pokud Zákazník neprovede úhradu objednané relaxace nejdéle do 3 pracovních dnů od provedené objednávky, nejpozději do 2 pracovních dnů před objednaným termínem, tak se tato automaticky ruší a termín je poskytnut dalším zájemcům. Pokud je rezervace provedena méně, než 3 pracovní dny před objednaným termínem, je platbu nutné provést ihned.
 6. Ve výjimečných případech je možné rezervovat relaxaci telefonicky na telefon Poskytovatele, případně e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Taková rezervace je platná teprve potvrzením Poskytovatele telefonicky, nebo e-mailem a dohodnutím způsobu úhrady. Při tomto způsobu rezervace předá Zákazník Poskytovateli základní informace, tj. jméno, příjmení, telefon a e-mailovou adresu, které budou Poskytovatelem zadány do elektronického rezervačního systému. Zákazník musí potvrdit, že se seznámil s těmito VOP a plně a bez výhrad s nimi souhlasí a bude se jimi řídit.

 

Článek IV.

Storno poplatky

 1. V případě, že se Zákazník nedostaví k relaxaci anebo tuto zruší, je Poskytovatel oprávněn účtovat následující storno poplatky:
  • 10 % z uhrazené ceny za relaxaci při zrušení objednávky do 21. dne před jejím plánovaným termínem;
  • 40 % z uhrazené ceny za relaxaci při zrušení objednávky od 10. do 20. dne před jejím plánovaným termínem;
  • 60 % z uhrazené ceny za relaxaci při zrušení objednávky od 4. do 9. dne před jejím plánovaným termínem;
  • 100 % z uhrazené ceny za relaxaci při zrušení objednávky do 3. dnů před jejím plánovaným termínem;
 2. Storno poplatek může být Poskytovatelem prominut, v případě onemocnění, doloženého lékařským dokladem, popřípadě může být nabídnut Zákazníkovi jiný termín relaxace.
 3. Zákazník může rovněž navrhnout, že za sebe pošle náhradníka. O tomto musí Poskytovatele informovat nejdéle do okamžiku, kdy má dojít k relaxaci. Takovýto náhradník poté vstupuje do práv a povinností Zákazníka a musí potvrdit, že se seznámil s těmito VOP a plně a bez výhrad s nimi souhlasí a bude se jimi řídit.

 

Článek V.

Práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka

Službu nemusí Poskytovatel poskytnout v případě, že mu v tom brání potíže na straně Zákazníka nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí Poskytovatel poskytnout zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci služby a na webové stránce jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí.

Zákazník se zavazuje dbát pokynů obsluhy, pokud tak neuposlechne, je Poskytovatel oprávněn odmítnout mu účast na přístroji prostřednictvím obsluhy a uživateli bude vrácen již zaplacený poplatek na účet, či v hotovosti zpět.   

V rámci bezpečí a pohodlí klienta je prostor přístroje Kristall Sparkler monitorován v reálném čase průmyslovou kamerou. Z tohoto monitorování není pořizován žádný záznam a nikde se neukládá.

 

Článek VI.

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Ochraně osobních údajů (GDPR) je věnován samostatný dokument, který naleznete v menu KONTAKTY, případně je možné použít link ZDE.

                                            

 Článek VII.

Omezení odpovědnosti

 1. Závaznou objednávkou Zákazník automaticky souhlasí s tím, že se účastní relaxace na přístroji Kristall-Sparkler dobrovolně a výhradně na svou vlastní zodpovědnost.
 2. Zákazník bere na vědomí, že účast na přístroji není náhradou lékařské péče, včetně psychoterapeutické.
 3. V případě, že v současné době Zákazník podstupuje jakýkoliv druh lékařské, psychoterapeutické nebo psychologické léčby, je na jeho odpovědnosti informovat ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta o účasti na relaxačním přístroji Kristall-Sparkler. Zná důkladně svůj zdravotní stav a ten mu nebrání v relaxaci na tomto přístroji.
 4. Zákazník prohlašuje, že se řídil pokyny pro relaxaci na přístroji, zejména: Před relaxaci alespoň půl dne nepil kávu, alkoholické nápoje, nekouřil, neužíval povzbuzující látky a není pod vlivem tlumících léků.
 5. Účinky přístroje mají pouze podpůrnou funkci k možnému zlepšení zdravotního stavu v rámci relaxace, jeho posouzení je však v kompetenci příslušných kvalifikovaných lékařů.
 6. Pokud Zákazník trpí jakýmkoliv typem epilepsie, má kardiostimulátor, je autista, či trpí psychickou poruchou, se kterou je v léčbě, či hospitalizován, nebo je-li žena gravidní, je účast na přístroji na vlastní nebezpečí a uživateli výslovně nebyla provozovatelem doporučena. Přístroj smí využít pouze osoba starší 18ti let. Nedoporučujeme nejméně 90 minut po ukončení relaxace řízení motorového vozidla.

 

Článek VIII.

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto VOP jsou závazné jak pro Poskytovatele, tak i pro Zákazníka.
 2. Vztahy vzniklé na základě těchto VOP a dalšími ujednáními mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí těmito VOP a platným právním řádem ČR, přednostně občanským zákoníkem v platném znění.
 3. Provedenou elektronickou objednávkou Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, plně a bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se jimi řídit.
 4. Je-li mezi Poskytovatelem a Zákazníkem uzavřena písemná smlouva, kde jsou některá ustanovení odlišná od těchto VOP, pak ustanovení smlouvy mají přednost před těmito VOP.
 5. Poskytovatel je oprávněn tyto VOP, ceníky i případně další dokumenty kdykoliv změnit anebo zrušit. Pro Zákazníka, který potvrdil objednávku před změnou VOP, zůstávají v platnosti tyto VOP.
 6. Tyto VOP jsou platné i účinné od 1. února 2019.

 

  

 =============================================

 

B.

Všeobecné obchodní podmínky

     pro kurzy, workshopy, přednášky a další vzdělávací aktivity

 

 

Článek I.

Vymezení pojmů:

Poskytovatel všech kurzů, workshopů, přednášek a seminářů je Institut vzdělávání a osvěty, s.r.o., se sídlem: U skládky 1695/ 4, 190 00 Praha – 9. IČO: 02567211, neplátce DPH, dále jen "Poskytovatel“. Vzdělávací instituce sídlí v ulici Dukelských hrdinů 969/6.  Vzdělávací akce mohou být organizovány i v jiných prostorách, jejichž adresa je vždy uvedena u akcí.                                                                                                    

Zákazník: Fyzická osoba, která v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami využije anebo projeví zájem navštívit, vyhledat, či aktivně se zúčastňovat kurzů, workshopů, přednášek a dalších vzdělávacích akcí.

                  

Článek II. 

Rozsah služeb

Na kurz, workshop, přednášku, seminář, (dále jen vzdělávací akce IVO) je třeba se přihlásit elektronickou přihláškou, na webových stránkách www.vzdelavani-osveta.eu, jejíž odkaz je vždy na stránce dané aktivity. Ve výjimečných případech je možné se po předchozí dohodě s Poskytovatelem přihlásit i jiným způsobem.

Vzdělávací akce IVO jsou pořádány v učebnách, které jsou uvedené na webové stránce s informacemi o kurzu.

Změna termínu konání kurzu, či jiné akce ze strany klienta je možná pouze v případě předchozí dohody s IVO. Změna termínu konání vzdělávací akce IVO ze strany IVO je možná pouze v případě předchozí dohody s klientem.

Vzdělávací akce IVO mohou být dělené do vyučovacích hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

Ve vzdělávacích akcích IVO jsou účastníkům poskytnuty veškeré výukové materiály a potřeby. Pokud bude třeba, aby si klient přinesl vlastní pomůcky nebo materiál, bude tato skutečnost oznámena na webových stránkách kurzu a jiných aktivit.

Zákazník může navrhnout převedení platby na jinou vzdělávací akci, nebo za sebe poslat náhradního účastníka, který jeho platbu může využít a tím automaticky akceptuje tyto VOP, a to v případě, že o tom předem informuje IVO.

Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení (absolvování) vzdělávací akce odpadá jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného kurzovného, ať už se Zákazník na vzdělávací akci nedostaví nebo ji z jakéhokoliv důvodu předčasně opustí. Místo na vzdělávací akci IVO má Zákazník zajištěno až po zaplacení zálohy nebo celého kurzovného.

V případě inzerované slevy na kurzovné doporučujeme, aby si Zákazník ověřil dotazem v IVO, zda pro něj sleva platí a jaké jsou její podmínky.

 

Článek III.

Platební podmínky a způsob úhrady, rezervace

 1. Vzdělávací akce IVO je uvedena v aktuálním ceníku, který je přístupný na webových stránkách www.vzdelavani-osveta.eu, i v objednávkovém formuláři.
 2. Platba je prováděna na základě elektronické objednávky bankovním převodem na účet 5470213329/0800, platební bránou, ve výjimečných případech hotově, popřípadě dárkovým poukazem. Při převodu z účtu na účet je třeba uvést variabilní symbol, který je shodný s číslem rezervace.
 3. Rezervace vzdělávací akce IVO je možná jen elektronickou formou na www.vzdelavani-osveta.eu. Pro rezervaci je třeba, aby se Zákazník nejdříve zaregistroval. Zaregistrovaný Zákazník provádí objednávku vzdělávací akce dle pokynů rezervačního formuláře.
 4. Pokud Zákazník neprovede úhradu za vzdělávací akce IVO nejdéle do 3 pracovních dnů od provedené objednávky, tak se tato automaticky ruší a termín je poskytnut dalším zájemcům.

 

Článek IV.

Storno poplatky

 1. V případě, že se zákazník nedostaví na vzdělávací akci, anebo tuto zruší, je poskytovatel oprávněn účtovat následující storno poplatky:
  • 10 % z uhrazené ceny za vzdělávací akce IVO při zrušení objednávky do 21. dne před jejím plánovaným termínem;
  • 40 % z uhrazené ceny za vzdělávací akce IVO při zrušení objednávky od 10. do 20. dne před jejím plánovaným termínem;
  • 60 % z uhrazené ceny za vzdělávací akce IVO při zrušení objednávky od 4. do 9. dne před jejím plánovaným termínem;
  • 100 % z uhrazené ceny za vzdělávací akce IVO při zrušení objednávky do 3. dne před jejím plánovaným termínem;
 2. Storno poplatek může být poskytovatelem prominut, v případě onemocnění, doloženého lékařským dokladem, popřípadě může být nabídnut zákazníkovi jiný termín vzdělávací akce.
 3. Zákazník může rovněž navrhnout, že za sebe pošle náhradníka. O tomto musí Poskytovatele informovat nejdéle do okamžiku, kdy má dojít k relaxaci. Takovýto náhradník poté vstupuje do práv a povinností Zákazníka a musí prohlásit, že se seznámil s těmito VOP a plně a bez výhrad s nimi souhlasí a bude se jimi řídit.

 

Článek V.

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Ochraně osobních údajů (GDPR) je věnován samostatný dokument, který naleznete v menu KONTAKTY, případně je možné použít link ZDE.                                

 

 

Článek VI.

Závěrečná  ustanovení

 

 1. Tyto VOP jsou závazné jak pro Poskytovatele, tak i pro Zákazníka.
 2. Vztahy vzniklé na základě těchto VOP a dalšími ujednáními mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí těmito VOP a platným právním řádem ČR, přednostně občanským zákoníkem v platném znění.
 3. Provedenou elektronickou objednávkou Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, plně a bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se jimi řídit.
 4. Je-li mezi Poskytovatelem a Zákazníkem uzavřena písemná smlouva, kde jsou některá ustanovení odlišná od těchto VOP, pak ustanovení smlouvy mají přednost před těmito VOP.
 5. Poskytovatel je oprávněn tyto VOP, ceníky i případně další dokumenty kdykoliv změnit anebo zrušit. Pro zákazníka, který potvrdil objednávku před změnou VOP, zůstávají v platnosti tyto VOP.
 6. Tyto VOP jsou platné i účinné od 1. února 2019

 

 

 

Top

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.